हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी करार सेवामा लिने सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्यनको सूचना २०८१।०२।१४ गते यो सूचना तथा फाराम तलको News and Notice बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ