पाटन औद्योगिक व्यस्थापन कार्यालयको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्यवानको सूचना २०८१ ०२ १८ गते News and Notice बाट Download गर्न सकिन्छ ।